PRIVACYVERKLARING
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)


1.    Inleiding
FlexPay BV hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. FlexPay BV heeft daarom dit privacy statement opgesteld. FlexPay BV behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft FlexPay BV u inzicht hoe FlexPay BV in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.
2.    Wie zijn wij
FlexPay BV, Everdenberg 32, 4902 TT Oosterhout. 0162-762862.  info@flexpay.nl
FlexPay BV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 
FlexPay BV schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. FlexPay BV blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt FlexPay BV contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
     
3.    Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.
4.    Cookies
FlexPay BV maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. 
5.    Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

•    Als u FlexPay BV toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
•    Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
•    Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FlexPay BV rust; 
•    Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 
•    Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan FlexPay BV is opgedragen; 
•    Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FlexPay BV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6.    Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
FlexPay BV verwerkt uw persoonsgegevens om haar werkzaamheden uit hoofde van een zakelijke opdracht en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren. Daarnaast dient FlexPay BV uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. 
FlexPay BV gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

•    Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
•    U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van FlexPay BV en van derden. 
•    Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
•    Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. 
•    U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). 
•    Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
•    Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
•    Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
•    Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
•    Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
•    Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
•    Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
•    Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
•    Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7.    Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
FlexPay BV kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van FlexPay BV, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

Werkzoekende of kandidaat
•    NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
•    Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
•    Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
•    Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
•    Gegevens over beschikbaarheid en verlof
•    Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
•    Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
•    Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor FlexPay BV of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan FlexPay BV onderstaande gegevens verwerken:
•    NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
•    Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
•    Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
•    Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
•    Gegevens over beschikbaarheid en verlof
•    Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
•    Gegevens in het kader van een pre-employment screening
•    Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
•    Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
•    Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
•    Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
•    Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

8.    Derden 
FlexPay BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van FlexPay BV, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens FlexPay BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. FlexPay BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
9.    Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via info@flexpay.nl verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@flexpay.nl indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte. 
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via info@flexpay.nl U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@flexpay.nl verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.


10.    Beveiliging
FlexPay BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlexPay BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@flexpay.nl

11.    Bewaartermijn
FlexPay BV bewaart uw persoonsgegevens in haar personeelsdossier. Uw gegevens worden niet langer gebruikt/bewaart dan strikt noodzakelijk overeenkomstig de wettelijke verplichtingen of onderlinge toestemming, die nodig is om aan de voorwaarden te voldoen en waarvoor uw gegevens verzameld dienen worden. 

12.    Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door FlexPay BV, dan kunt u schriftelijk per e-mail contact met ons opnemen via info@flexpay.nl U kunt FlexPay BV ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0162-762862.
13.   Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als FlexPay BV bovengenoemde afspraken niet naleeft.

14.   Datalek 
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan FlexPay BV via ons email adres info@flexpay.nl of 0162-762862. 

15.   Wijzigingen
FlexPay BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen FlexPay BV en een betrokkene.

16.   Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Waar ligt jouw kracht?

Samenwerking om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Giftback

Ondersteuning voor jongeren met een fysieke beperking met de zoektocht naar een baan

Emma at Work
Samen sterk, begeleiding en samenwerking voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking
Inclumunity

Het begeleiden van nieuw aangekomen hoogopgeleide vluchtelingen of immigranten naar werk

We'RHere
Het Jobcoach Netwerk

Wij zijn een sociaal bureau voor uitzenden, detacheren, recruitment en projecten die samenwerkt met verschillende stichtingen. Wij hebben als gemeenschappelijk doel inclusie en diversiteit te vergroten op de arbeidsmarkt.

Door onze samenwerkingen hebben wij een actief bereik van 4000 talenten in het hele land die ons de mogelijkheid geeft om bedrijven en instanties te voorzien van passend personeel.


FlexPay biedt een volledige oplossing voor SROI en MVO doelen van verschillende organisaties. Zo kunnen we samen kijken naar duurzame oplossingen en kwalitatieve resultaten voor jullie als organisatie. Ons eerste doel is organisaties ontzorgen en voor onze talenten een zachte landing te creëren binnen de organisatie.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, wij zullen u met plezier te woord staan: 085-7326225 of via info@altijd-dsk.nl

Contact

Meer informatie?

Wil jij meer informatie over onze communities, projecten of wil je gewoon eens kennismaken? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

Altijd-dsk BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.